Trang Chủ / Báo Cáo

Báo Cáo

Báo cáo UBND xã năm 2017

Bấm vào đây để tải file mềm   ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc       Số:      /BC-UBND Hòa Nhơn, ngày       tháng 12 năm 2016   BÁO CÁO Tổng kết tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ …

Xem Thêm »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com