Thông Tin
Trang Chủ / Dịch vụ công mức độ 3,4

Dịch vụ công mức độ 3,4

Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

    ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG H ÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         XÃ HÒA NHƠN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số:        /TB-UBND                         Hòa Nhơn, ngày 11 tháng 9 năm 2016 THÔNG BÁO Triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức …

Xem Thêm »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com