Trang Chủ / Điều hành / Thông tin báo chí

Thông tin báo chí

Quy chế phát ngôn

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    XÃ HÒA NHƠN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                         Số:       /QĐ-UBND                                   Hòa Nhơn, ngày      tháng  3  năm 2018   QUYẾT ĐỊNH Về …

Xem Thêm »

Thông tin người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Hòa Nhơn                               Họ và tên                     …

Xem Thêm »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com