Trang Chủ / Cựu chiến binh

Cựu chiến binh

HỘI CỰU CHIẾN  BINH XÃ HÒA NHƠN

                                             scan_0001

    Hội CCB xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thành lập ngày 09 tháng 3 năm 1990 ban đầu lúc mới thành lập có 09 đ/c đến nay Hội cựu chiến binh xã Hòa Nhơn đã phát triển lớn mạnh về chất lượng và số lượng. Toàn xã có 14 chi hội, với 267 hội viên (243 hội viên nam, 24 hội viên nữ), trong đó có 77 đồng chí đảng viên; Trải qua 8 kỳ Đại hội, Ban chấp hành  nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 17 đ/c, Ban Thường vụ 05 đ/c, được hình thành tổ chức sinh hoạt ở  khu dân cư 14 thôn.

*HỘI CỰU CHIẾN  BINH XÃ HÒA NHƠN

Địa chỉ: Đường Quảng Xương, thôn Phú Hòa1, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch: Bùi Quang Trưởng             – ĐT: 0905 312 706

Phó Chủ tịch: Phan Nha                             – ĐT: 0903 579 252

*Cơ cấu tổ chức

Hội CCB xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thành lập ngày 09 tháng 3 năm 1990.

Số lượng Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm: 17 đồng chí, Ban Thường vụ gồm: 05 đồng chí như sau:.

– Đồng chí: Bủi Quang trưởng

– Đồng chí: Phan Nha

– Đồng chí: Bùi Tấn Sĩ

– Đồng chí: Phạm Xuân Hương

– Đồng chí: Nguyễn Lô

Số chi hội: 14 chi hội thôn.

          *Chức năng, nhiệm vụ chính trị

Hội cựu chiến binh xã Hòa Nhơn là một đoàn thể  chính trị – xã hội, trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, là tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cựu chiến binh. Ra đời trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc, ý chí nguyện vọng lớn nhất của cựu chiến binh là tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng lãnh đạo, gắn bó với chính quyền, các đoàn thể nhân dân, góp phần giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.

Bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh đã được pháp luật pháp lệnh Cựu chiến binh quy định; động viên Cựu chiến binh thực hiện nghĩa vụ của mình, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.                            

Đoàn kết, tập hợp,vận động các thế hệ CCB là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời là một nhân tố quan trọng để xây dựng và phát triển Hội không ngừng lớn mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội. Đoàn kết CCB trên cơ sở bảo đảm CCB mãi mãi là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân, phát huy tiềm năng đa dạng của CCB trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Vận động CCB tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, vận động chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế gia đình. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến CCB, Hội CCB.

Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Những thành tích nổi bật

– Hội CCB xã được Hội CCB thành phố Đà Nẵng tặng 08 Bằng khen về phong trào thi đua CCB gương mẫu, về phong trào nhận cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên dương tinh ma túy lần đầu.

– UBND huyện Hòa Vang tặng 05 Giấy khen cho Hội CCB xã về thực hiện nhiệm vụ thi đua của Hội.

– Hội CCB huyện Hòa Vang tặng 18 Giấy khen cho Hội CCB xã về phong trào thi đua CCB gương mẫu.

– UBND xã Hòa Nhơn tặng 56 Giấy khen cho tập thể và các cá nhân hội viên cho toàn Hội CCB xã Hòa Nhơn.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com