Trang Chủ / Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân

I. Lịch sử

Hội đồng nhân dân được thành lập từ cuối năm 1945 theo Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (lúc đó là Hồ Chí Minh). Theo sắc lệnh này, Hội đồng nhân dân được thành lập ở cấp xã và tỉnh bằng hình thức bầu trực tiếp của nhân dân. Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân khi đó chỉ 2 năm.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn (Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015).

 Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

 Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản xủa cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

 Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết, phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

 Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

 Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại Điều 88 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.

 Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

III. Tổ chức

 Hội đồng nhân dân xã gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri xã bầu ra. Người đứng đầu là chủ tịch Hội đồng nhân dân xã do đồng chí Ngô Duy Quang – HUV – Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm. Phó chủ Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân xã hoạt động chuyên trách do đồng chí Lê Văn Hoàn – UVBTV Đảng ủy đảm nhiệm.

 Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có 29 đại biểu, trong đó tổng số đại biểu nam chiếm 58,6%, đại biểu nữ là 41,4%.

 Hội đồng nhân dân xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế-xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân xã do Hội đồng nhân dân xã quyết định. Trưởng ban, Phó trưởng ban và các Ủy viên của các Ban Hội đồng nhân dân xã hoạt động kiêm nhiệm.

IV. Hoạt động

Hội đồng nhân dân có nhiệm kỳ 5 năm, hoạt động thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân, hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, các ban thuộc Hội đồng nhân dân và thông qua hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân dân.

 Kỳ họp Hội đồng nhân dân diễn ra 2 kỳ/năm, được triệu tập bởi thường trực Hội đồng nhân dân. Kỳ họp là hoạt động quan trọng và thường xuyên nhất của Hội đồng nhân dân, là nơi thể hiện tập trung nhất quyền lực Nhân dân và là nơi thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân. Kỳ họp làm việc tập thể và quyết định theo đa số (hơn 50%) trừ việc bãi nhiệm, miễn nhiệm đại biểu giữ chức trách do Hội đồng bầu ra là cần 2/3 số người tán thành

Thường trực Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ triệu tập và chủ tọa các kỳ họp của HĐND, giám sát việc thực hiện HIến pháp và luật tại địa phương, trình Hội đồng nhân dân về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm với người giữ trọng trách do Hội đồng nhân dân bầu ra, tổ chức tiếp dân, giữ mối quan hệ với Mặt trận tổ quốc Việt Nam, điều hòa hoạt động của các ban thuộc Hội đồng nhân dân và tập hợp các chất vấn của đại biểu trình Hội đồng nhân dân,…

Các Ban có nhiệm vụ giúp thường trực Hội đồng nhân dân chuẩn bị kỳ họp, thẩm tra các báo cáo do HĐND hay thường trực HĐND giao cho, giúp thường trực HĐND giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức chức kinh tế, xã hội và các lực lượng vũ trang Nhân dân thực hiện Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

 Đại biểu Hội đồng Nhân dân có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các kỳ họp, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân để tập hợp, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của dân đồng thời báo cáo trước dân về vấn đề dân bức xúc, tuyên truyền cho dân về Hiến pháp và pháp luật.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com