Trang Chủ / Kế hoạch / Nghị quyết đại hội 11 xã Hòa Nhơn

Nghị quyết đại hội 11 xã Hòa Nhơn

Bấm vào đây để tải 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ XÃ HÒA NHƠN

LẦN THỨ XI

*

Số    -NQ/ĐH

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hòa Nhơn, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ HÒA NHƠN LẦN THỨ XI

          Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa Nhơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, họp từ ngày 23 – 4 – 2015 đến ngày 24 – 4 – 2015 tại Hội trường xã Hòa Nhơn. Đại hội có mặt 135 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 324 đảng viên trong toàn đảng bộ;

                                                    QUYẾT NGHỊ      

          1– Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 – 2020 nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội:

          1.1 Đánh giá tình hình 5 năm 2010 2015, Đại hội khẳng định:

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực; tranh thủ thời cơ và sự giúp đỡ của cấp trên, vượt qua thách thức; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng. Quốc phòng – an ninh được giữ vững. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra khá sôi nổi, đời sống nhân dân được nâng lên. Mặt trận, các đoàn thể luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác vận động quần chúng, nhất là thực hiện chương trình xây dựng xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, nội bộ đoàn kết thống nhất, giữ vững Đảng bộ “trong sạch vững mạnh”.

Tuy nhiên, Đại hội nghiêm túc đánh giá và chỉ ra những tồn tại, hạn chế đó là: kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng chưa cao, lĩnh vực văn hóa – xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc nhưng chưa được giải quyết kịp thời. An ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tệ nạn xã hội, trộm cắp, cờ bạc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể tuy có đổi mới nhưng chất lượng hoạt động không cao. Công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa thường xuyên sâu rộng; tính tự phê bình và phê bình còn yếu; công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên thiếu chặt chẽ.

          1.2 Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015 2020. Đại hội nhất trí:

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đến cần tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành 03 tiêu chí Nông thôn mới chưa đạt và phát triển bền vững các tiêu chí đã đạt; phát triển các mô hình kinh tế; xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển văn hoá – xã hội gắn với giải quyết tốt các bức xúc, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và mức sống cho nhân dân, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng trẻ hóa, có năng lực chuyên môn, phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và xây dựng Hoà Nhơn trở thành xã giàu đẹp, văn minh theo hướng đô thị.

1.2.1 Những chỉ tiêu chủ yếu

Xác định cơ cấu kinh tế của xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 là thương mại dịch vụ ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp.

          1. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 5 năm là 11% – 13%. Trong đó:

          – Giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp tăng bình quân 6 % – 7%/năm.

          – Giá trị sản xuất ngành nghề – tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 15% – 17%/năm.

– Giá trị thương mại – dịch vụ tăng bình quân 16% – 17%/ năm.

2. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm.

          3. Thu ngân sách hằng năm tăng bình quân 11 – 12%.

          4. Giảm tỷ suất sinh bình quân 0,5‰/năm.

          5. Giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố còn dưới 5%.

          6. Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao và đảm bảo chất lượng.

          7. Giữ vững đạt và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

          8. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Hằng năm, phát triển 15 – 17 đảng viên.

          1.2.2 Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a Phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh

Tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, ngành nghề – tiểu thủ công nghiệp và giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Tiếp tục thực hiện đề án Dồn điền đổi thửaCải tạo vườn tạp, tiến hành quy hoạch cánh đồng mẫu ở  Hòa Khương Tây, phấn đấu chuyển đổi lúa trung, ngắn ngày từ 50 – 70% diện tích hiện có. Mở rộng sản xuất các vùng sản xuất chuyên canh và tổ hợp tác sản xuất rau sạch Thạch Nham Tây, Ninh An và Phước Hưng Nam, tổ hợp tác sản xuất tiêu thụ nấm ăn, tổ hợp tác nuôi gà thả vườn. Củng cố lại các hợp tác xã Nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành uỷ và Luật Hợp tác xã năm 2012.

Phát triển ngành nghề – tiểu thủ công nghiệp, thu hút vốn đầu tư, tạo điều kiện về đất đai và kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài xã xây dựng cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dự án làng nghề, tổ hợp tác, giải quyết lao động tại chỗ. Phát triển mạnh thương mại dịch vụ tại chợ Hòa Nhơn và các trục đường chính thôn – xã.

Hằng năm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước giao, khai thác và quản lý tốt nguồn thu và phấn đấu hằng năm tăng thu 11 – 12%. Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư vào một số công trình như trung tâm hành chính xã, mở rộng trường THCS Phạm Văn Đồng và trường Mầm non Hòa Nhơn đạt chuẩn quốc gia. Mở rộng hệ thống giao thông liên thôn, giao thông kiệt hẻm, giao thông nội đồng, bê tông hoá  kênh mương nội đồng thuận lợi cho cơ giới hoá đồng ruộng. Đề xuất đầu tư một số tuyến điện chiếu sáng trên một số trục đường chính ở các thôn.

Nâng cao chất lượng dạy và học; đề án Xây dựng xã hội học tập suốt đời, phong trào khuyến học khuyến tài, phát triển quỹ khuyến học của xã, thôn và trong các tộc họ, giữ vững các chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công cách mạng, công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Thực hiện tốt đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, giữ vững xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 – 2020. Vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Thực hiện hiệu quả chương trình truyền thông dân số.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao, lễ hội đình làng; phát huy hiệu quả hoạt động của các trung tâm văn hóa – thể thao, nhà văn hóa, khu thể thao; triển khai thực hiện tốt chủ đề Năm văn hóa văn minh đô thị gắn với Nghị quyết Trung ương 9 [khóa XI] về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Tập trung lãnh đạo tốt nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng lực lương dân quân đảm bảo số lượng và chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm. Hoàn thành tốt công tác huấn luyện, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Xây dựng lực lượng dân quân thường trực. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ và chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ. Xây dựng xã đạt chuẩn về an toàn an ninh trật tự, duy trì và nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Đẩy mạnh các biện pháp trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phong cháy, chữa cháy.

          Tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp nhằm đạt được 03 tiêu chí còn lại; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được.

          b– Xây dựng hệ thống chính trị

          Hội đồng Nhân dân xã tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, nhất là nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động của đại biểu. Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân xã bầu. Uỷ ban Nhân dân xã phát huy tốt hơn nữa vai trò và chức năng của mình trong công tác quản lý và điều hành trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng các kế hoạch để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã và những chính sách, nhiệm vụ của Nhà nước cấp trên giao, phấn đấu là đơn vị dẫn đầu của huyện.

Mặt trận và các đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đi sâu, đi sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, hội đoàn viên về những tâm tư nguyện vọng chính đáng, yêu cầu bức xúc để đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời. Giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và tạo nguồn cán bộ kế cận và lâu dài.

cCông tác xây dựng Đảng

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 [khoá XI] “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, nâng cao nhận thức về công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Trong sinh hoạt Đảng phải phát huy tự phê bình và phê bình, xây dựng chi bộ, đảng bộ xã trong sạch vững mạnh. Chú trọng kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng. Thực hiện đúng quy định, quy trình về đề bạc, bố trí, luân chuyển cán bộ. Tiến hành quy hoạch cán bộ đến năm 2020, làm tốt công tác đào tạo cán bộ, phấn đấu có trên 90% cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 90% có trình độ trung cấp quản lý nhà nước, tất cả cán bộ trẻ phải có trình độ đại học trở lên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

          Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT, tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát đảng viên thi hành Điều lệ Đảng, nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, xử lý nghiêm minh những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật, suy thoái về tư tưởng chính trị. Hàng năm tổ chức kiểm tra theo Điều 30 và Điều 32 – Điều lệ Đảng từ 50 – 70% chi bộ trực thuộc.

Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo bằng Nghị quyết, thông qua các tổ chức, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện sự lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng uỷ với chính quyền, mặt trận, các đoàn thể quần chúng và các đơn vị để nắm bắt kịp thời và xử lý những vấn đề bức xúc nảy sinh. Thực hiện dân chủ và phát huy phê bình và tự phê bình trong cấp uỷ và các chi uỷ với tinh thần thẳng thắn trung thực nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ đề ra.

          2– Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa X, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

          3– Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVI. Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XI hoàn chỉnh văn bản, báo cáo về Huyện ủy Hòa Vang.

          4– Thông qua kết quả bầu của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XI gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVI gồm 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Các cơ quan Tham mưu giúp việc Huyện ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

          5– Giao Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVI, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong cuộc sống.

          Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Hoà Nhơn trở thành xã giàu đẹp, văn minh theo hướng đô thị.                                                                           

T/M ĐOÀN THƯ KÝ                                            T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

   TRƯỞNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận chữ ký của đồng chí …………………………………………..

T/M ĐẢNG ỦY

                                     

 

 

 

About Xã Hòa Nhơn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com