Trang Chủ / Nông dân

Nông dân

HỘI NÔNG DÂN

xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Hội Nông dân Việt Nam là đoàn thể chính trị- xã hôi của giai cấp Nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và là thành viên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kể từ khi thành lập, Đảng ta luôn đánh giá cáo, khẳng định vị trí chiến lược và vai trò chủ lực của giai cấp nông dân mà nòng cốt là Hội Nông dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Nông dân Việt Nam  tiền thân là Nông hội đỏ, thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1930, trải qua các thời kỳ các mạng luôn trung thành với Đảng và dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, năm 1976 Hội Nông dân xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được thành lập đi vào hoạt động, đến nay đã qua 12 nhiệm kỳ Đại hội (năm 2019 là trong nhiệm kỳ 2018-2023).

Hội Nông dân xã gồm có 14 Chi hội ở 14 thôn trực thuộc; Tổng số hội viên toàn xã có 2.459 hội viên.

* Về cơ cấu tổ chức

– Ban chấp hành Hội Nông dân xã Hòa Nhơn gồm có 21 đồng chí

– Ban Thường vụ Hội có 07 đ/c

* Chức năng

Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng củacacs tầng lớp nông dân tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

Đoàn kết, vận động, Hội viên Nông dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

* Nhiệm vụ

Tập hợp, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội viên nông dân; tổ chức các các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Tuyên truyền,vận động cán bộ, hội viên nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo của Nông dân.

Vận động, tập hợp làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; xây dựng nông thôn mới. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Hội viên nông dân.

Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, gắn với cuộc vận động xây dựng “ Người cán bộ Hội, Hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc làm theo Bác Hồ”.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nông dân. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh./.

* Thường trực Hội nông dân

Xã Hòa Nhơn, nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

 Chủ tịch

Đồng chí: Nguyễn Đình Thu

Đảng ủy viên, Chủ tịch BCH Hội Nông dân xã Hòa Nhơn

Phó Chủ tịch

Đồng chí: Phan Thanh Quang

Phó Chủ tịch BCH Hội Nông dân xã Hòa Nhơn

           Ban Thường vụ

        Võ Lê Thu Thảo

       Quỳnh Quý

         Lê Đức Dũng

                                                                                                     Nguyễn Văn Nhi

           Trần Thị Bảo Ngà

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com