Trang Chủ / Hội Liên hiệp Phụ nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ

13833130_592346590943638_825646457_o

1. Chức năng, nhiệm vụ
1.1. Chức năng
– Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.
– Đoàn kết, vận động phụ nữ Đà Nẵng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.
1.2. Nhiệm vụ
– Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
– Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;
– Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;
– Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;
– Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.
2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy (tính đến thời điểm tháng 6 năm 2016)
2.1. Hệ thống tổ chức Hội:

Hội Liên hiệp phụ nữ xã -> 15 chi hội thôn và 61 tổ hội

Tổng số hội viên toàn xã là 2.386; tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên là 2.865 người.
2.2. Cán bộ Hội LHPN xã.
– BCH Hội LHPN xã có 19 UV BCH, 05 UVBTV
– Thường trực Hội LHPN xã 2 chị
– 15 chi Hội trưởng , 15 chi hội phó .
– 61 tổ trưởng (15 thôn)
* Phong trào thi đua và các cuộc vận động
+ Phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia 5 không 3 sạch” và hai cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”
+ Các nhiệm vụ trọng tâm , gồm:
Nhiệm vụ 1: Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc .
Nhiệm vụ 2 : Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững
Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát , phản biện xã hội theo quy định.
+ Các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2016- 2021:
1. Vận động 100% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ANQP của địa phương.
2. Phấn đấu 100% cán bộ và 80% hội viên và 70% phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
3. Mỗi năm Hội giám sát ít nhất 5 nhóm trẻ gia đình và các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
4. 100% gia đình cán bộ hội; trên 85% gia đình HVPN đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”.
5. Hàng năm, Hội giúp ít nhất 16 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được thoát nghèo bền vững và 100% hộ nghèo có nhu cầu kinh doanh, sản xuất, buôn bán nhỏ được tiếp cận với các nguồn vốn vay.
6. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ (2016-2021), số lượng hội viên tăng từ 1-2% so với đầu nhiệm kỳ. 80% chi hội đạt vững mạnh, 20% chi hội đạt khá, không có chi hội trung bình và yếu kém, tỷ lệ hội viên đóng hội phí 100% trở lên.
7. 100% cán bộ Hội đựợc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và các chuyên đề. Thường trực Hội đạt chuẩn do Trung ương Hội đề ra.
8. Mỗi năm giúp thêm được 15 hộ gia đình đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Hàng năm, 90% hội viên, phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc bằng nhiều hình thức.
9. Hàng năm, tăng tỷ lệ hội viên từ 1% trở lên, 100% chi Hội có Quỹ Hội
10.Vận động 100% hội viên phụ nữ thực hiện các loại hình thức tiết kiệm như: Mô hình “ 5 không, 3 sạch, 2T”. Mô hình phân loại rác thải “Thu gom phế liệu”.
11.Tập trung “Hướng mạnh về cơ sở”, dành ít nhất 70% thời gian dự sinh hoạt hội viên và triển khai các hoạt động tại chi hội.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com