Trang Chủ / Thanh niên

Thanh niên

  1. Những vấn đề cơ bản về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Hòa Nhơn

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hòa Nhơn là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 14 kỳ Đại hội đến nay Đoàn xã Hòa Nhơn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của xã hội; xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội, cùng với hệ thống chính trị của xã nhà ra sức xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí về Nông thôn mới. Thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hòa Nhơn

2.1. Hệ thống tổ chức Đoàn 

Tổng số thanh niên toàn xã hơn 2000 thanh niên, trong đó đoàn viên thanh niên là 360 đoàn viên.

 2.2. Cơ cấu tổ chức.

– Ban chấp hành nhiệm kỳ (2012 – 2017) gồm 15 đồng chí.

– Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, cơ cấu như sau:

+ Thường trực Đoàn xã: 02 đồng chí(Bí thư và Phó Bí thư).

+ Trường học: 01 đồng chí.

+ Quân sự: 01 đồng chí.

+ Dân cư: 01 đồng chí.

  1. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NHIỆM KỲ 2012 -2017:
  2. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:

Trong giai đoạn hiện nay, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đóng một vai trò quan trọng quyết định trong việc thực hiện nhiệm vụ hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã nhà. Chính vì thế nhiệm kỳ đến chúng ta cần phải thường xuyên tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia học tập, quán triệt nội dung các văn kiện, nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp. Tổ chức học tập và tìm hiểu các bộ luật đã được Quốc hội thông qua, xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời tiếp tục cho đoàn viên thanh thiếu niên học tập 6 bài học chính trị, giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên nhân các ngày Lễ lớn trong năm.

Tiếp tục tăng cường giáo dục và tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều loại hình hoạt động như văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, dạ hội thanh niên, hành quân về nguồn, hội trại… nhằm giáo dục truyền thống, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh..

Tăng cường nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến tư tưởng trong thanh niên, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên đủ mạnh để tổ chức hoạt động. Cũng cố phát huy có hiệu quả nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng. Thông qua những hoạt động có ý nghĩa chính trị thiết thực nhằm thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, đồng thời xác định rõ vai trò nhận thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc. Mặc khác phối hợp với ban ngành đoàn thể tham gia làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân và hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương.

  1. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN, HỘI, ĐỘI VỮNG MẠNH. ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG:

Đây là nhiệm vụ trọng tâm và là việc làm thường xuyên của cấp bộ đoàn, cần có sự quan tâm và đầu tư đúng mức. Để làm tốt công tác này cần phải đầu tư cũng cố nâng cao hiệu quả của đội ngũ Ban chấp hành từ xã đến từng chi đoàn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn. Tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh toàn diện. Phát hiện kịp thời điểm yếu, có sự tập trung cũng cố, đặc biệt phát huy có hiệu quả đội thanh niên xây dựng phong trào, thành lập các mô hình , các câu lạc bộ, đội nhóm để tổ chức hoạt động.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên, lấy kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên làm tiêu chuẩn phân loại, chú trọng hơn nội dung đăng ký của từng đoàn viên, từng chi đoàn, đặc biệt là rèn luyện về nhận thức.

Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, nhất là đoàn viên ở địa bàn dân cư, đảm bảo số lượng đoàn viên tăng đều trong năm là 15%. Tiếp tục phát thẻ đoàn viên, hội viên theo đúng qui định của TW đoàn. Tiến hành tổ chức Lễ trưởng thành cho đoàn viên lớn tuổi và phát triển đoàn viên danh dự.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thanh niên trong tình hình mới, trong nhiệm kỳ đến Ban chấp hành Đoàn xã cần phối hợp tốt hơn nữa với các Ban ngành liên quan mở nhiều loại hình hoạt động như: Câu lạc bộ theo nghề nghiệp, sở thích, giới tính, độ tuổi, các đội nhóm hoạt động xã hội…

Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong đoàn viên thanh niên, thực hiện các cuộc vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, tiếp tục phát hiện bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng về qui hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ Đoàn, bảo đảm tính kế thừa liên tục. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên góp ý xây dựng Đảng, đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của tuổi trẻ với Đảng, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đoàn với Đảng làm tiền đề phát huy tài năng, trí tuệ của mình góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.

Không ngừng nâng cao trách nhiệm của Đoàn đối với công tác xây dựng Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và nhi đồng. Chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đạo đức văn hoá thẩm mỹ, kết hợp với các hoạt động vui chơi giải trí nhằm giúp cho các em phát triển một cách toàn diện về nhân cách, tâm lý, thể lực… phát huy hơn nữa vai trò của Hội đồng đội xã, duy trì giao ban giữa các liên đội, thực hiện tốt chương trình năm học, giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh và phấn đấu đạt được danh hiệu xuất sắc trong từng năm học.

Phối hợp tốt với Ban bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các ngành liên quan, thực hiện tốt tháng hành động vì trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và chương trình hoạt động hè hằng năm tạo cho các em có một mùa hè vui tươi, an toàn, lành mạnh và bổ ích. Phát huy mọi nguồn lực tranh thủ sự hổ trợ của các cấp, các ngành thường xuyên hổ trợ, tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

3. Thực hiện các phong trào do Trung ương Đoàn phát động

3.1 Phong trào  xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc:

a/ Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội:

Tiếp tục tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm của địa phương nhằm triển khai nhân rộng trong đoàn viên thanh niên.

Tham mưu với các ngành có chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao kiến thức, kỷ thuật, trang bị cho thanh niên nền tảng ban đầu để tích cực tham gia phát triển kinh tế tại địa phương.

Chú trọng đến công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên trong vùng giải tỏa, mất đất sản xuất.

b/ Xung kích vì cuộc sống cộng đồng:

Có kế hoạch cụ thể hưởng ứng các chương trình trọng tâm do Đảng ủy đề ra. Chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, xung kích trong việc phòng chống thiên tai, bão lũ.

Tiếp tục vận động nguồn kinh phí từ nhân dân và đoàn viên thanh niên để thực hiện xây dựng các điểm thu gom rác thải tập trung tại các thôn.  Thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường thôn xóm, tuyến đường được phân công đảm nhận và những “Điểm nóng” về môi trường. Duy trì và phát động phong trào ngày thứ 7 “Xanh – sạch- đẹp” trong đoàn viên thanh niên.

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình thắp nến tri ân hằng năm vào 27/7 hằng năm và thắp hương nghĩa trang liệt sĩ xã vào ngày 14 và ngày cuối tháng âm lịch.

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình tình nguyện hè. Vận động thanh niên tham gia hiến máu cứu người đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

 

c/ Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:

Tích cực vận động Đoàn viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao.

Vận động Đoàn viên thanh niên tham gia vào các lực lượng dân quân, dân phòng đảm bảo tỉ lệ. Góp phần tham gia vào công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Đi đầu trong công tác tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Nâng cao nhận thức của thanh niên trong việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

d/ Xung kích thực hiện cải cách hành chính:

Tiếp tục xây dựng và duy trì hoạt động của diễn đàn tuổi trẻ Hòa Nhơn. Phổ biến và vận động Đoàn viên thanh niên tham gia vào diễn đàn để đóng góp xây dựng cho hoạt động phong trào đoàn kết tập hơp thanh thiếu niên.

Triển khai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông trong Đoàn viên các chi đoàn trường học, phát huy ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, hội thi của Đoàn tổ chức để thu hút đông Đoàn viên thanh niên tham gia.

 

e/ Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế:

Tiếp tục định hướng cho thanh niên lựa chọn và tiếp thu tinh hoa văn hóa của các nước trên thế giới.

Tiếp tục vận động thanh niên tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng được yêu cầu của công việc trong quá trình hội nhập hiện nay.

 

3.2 Phong trào đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp:

a/ Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:

Tiếp tục cùng các ngành các cấp tạo mọi điều kiện hổ trợ để Đoàn viên thanh niên và học sinh khó khăn được đến trường.

Vận động các đơn vị các nhà hảo tâm tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần học tập cho các em.

Tiếp tục cùng với Hội khuyến học vận động phát thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập.

b/ Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn giới thiệu học nghề miễn phí cho đoàn viên thanh niên. Phấn đấu giới thiệu học nghề và giải quyết việc làm cho 150 thanh niên trong nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tham mưu với lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ, giới thiệu việc làm cho thanh niên tại các công ty đóng chân trên địa bàn xã.

Tín chấp cho thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế, động viên thanh niên mạnh dạn đầu tư mở các cơ sở sản xuất tư nhân phù hợp với nhu cầu thị trường.

 

d/ Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội:

Thường xuyên mở các lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn viên, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản phục vụ tốt cho phong trào đoàn kết tập hợp thanh niên.

Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, tạo cơ hội cho Đoàn viên thanh niên phát triển các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng….

Tham mưu mở ít nhất 05 lớp tập huấn chuyên đề về kỹ năng mềm cho đoàn viên thanh niên.

c/ Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần:

Tham mưu với lãnh đạo, thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao nhằm phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên.

Phấn đấu mỗi năm tổ chức được ít nhất 01 giải bóng đá, 01 giải bóng chuyền qui mô cấp xã.

Chỉ đạo cho các chi Đoàn tổ chức các giải bóng đá mini, bóng chuyền cấp chi đoàn mở rộng.

Ngoài ra thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao giao hữu với các đơn vị kết nghĩa và các công ty xí nghiệp đóng chân trên địa bàn xã.

Tham mưu với các ngành chức năng tạo điều kiện về cơ sở vật chất và địa điểm vui chơi thể thao tại các thôn.

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VĂN NGHỆ TDTT:

Góp phần giúp cho Đoàn viên thanh niên bồi dưỡng sức khoẻ thể lực, học tập nâng cao trình độ văn hoá, khoa học công nghệ, chuyên môn nghiệp vụ nhằm tạo nguồn nhân lực trẻ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nêu cao vai trò của tuổi trẻ tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại nhằm xây dựng nền văn hoá ngày càng tiên tiến. Bên cạnh đó luôn gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Tiếp tục thực hiện nghị quyết 05 của BCH TW Đảng về “Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” tuyên truyên sâu rộng trong Đoàn viên thanh niên những nét văn hoá đặc trưng truyền thống văn hoá Việt Nam, tổ chức các lễ hội văn hoá dân gian, khơi dậy ý thức bảo tồn phát triển văn hoá truyền thống địa phương.

Cương quyết đấu tranh bài trừ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, chống sự tuyên truyền sâm nhập văn hoá phẩm đồi truỵ.

Xây dựng và phát huy hơn nữa CLB, đội, nhóm thanh niên xung kích tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, tổ chức biểu diễn văn nghệ như hát dân ca, ca nhạc dân tộc… Nhằm vừa phục vụ quần chúng đồng thời khơi dậy niềm tự hào nền văn hoá dân tộc.

Tham gia tôn tạo và gìn giữ các di tích văn hoá, lịch sử tại địa phương, phổ biến hướng dẫn tạo điều kiện cho tuổi trẻ tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Tham mưu cho cấp uỷ chính quyền tạo nhiều điều kiện xây dựng nhiều địa điểm vui chơi sinh hoạt văn hoá, để nơi đây là một địa chỉ giải trí giao lưu học tập cho đoàn viên thanh niên.

Tiếp tục hưởng ứng phong trào khoẻ để lập nghiệp giữ nước, vận động đoàn viên thanh niên phải biết chơi một môn thể thao, tích cực rèn luyện thân thể nâng cao thể lực. BCH Đoàn xã phải thường xuyên phối hợp với VHTT và các Ban ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động TDTT như bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, cầu lông tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên cũng như trong toàn thể nhân dân nhằm tạo sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com